ESSAND : Interdisciplinary Graduate School of Earth System Science and Andaman Natural Disaster Management

Research funding

Research Funding

ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้ดำเนินการ แหล่งทุน งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ปีที่แล้วเสร็จ
การอัดตัวของดินดานบนพื้นฐานตามกระบวนการของเวลาทางธรณี ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50,000 2557
การอัดตัวของดินดานบนพื้นฐานตามกระบวนการของเวลาทางธรณี ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 102,904 2558
การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดทั้งวัฏจักรชีวิต: กรณีศึกษาเพื่อประเมินความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ดร.กฤตณะ พฤกษากร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50,000 2559
การศึกษาและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำใต้ดินของอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์ กองทุนวิจัยวิทยาเขตภูเก็ต 100,500 2559
การเฝ้าระวังธรณีพิบัติในจังหวัดภูเก็ต ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์ งบประมาณจังหวัดภูเก็ต 2,483,650 2559
การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางหนีภัยคลื่นสึนามิในจังหวัดภูเก็ต ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50,000 2560
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อการประมงในทะเล อันดามันและอ่าวไทย: กรณีศึกษาจากสถิติการประมงประเทศไทย ดร.วิภาวี ดำมี สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50,000 2560
กิจกรรมเฝ้าระวังธรณีพิบัติในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์ งบประมาณจังหวัดภูเก็ต 3,341,000 2561
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสีเขียวของภูเก็ต เมืองท่องเที่ยว ดร. กฤตณะ พฤกษากร Miss Eva Novita Sari ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ
ดร. ธนิตา อารีรบ
ดร. ชยานนท์ ภู่เจริญ
ดร. โชติมา พรสว่าง
ทุนอุดหนุน การวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1,265,000 2562